Kategória: aszf

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

 

1. A cég fontosabb adatai, elérhetőségei:

 

Cégnév: Borsi Viktória e.v.

Székhely és postacím: 9024 Győr, Ikva u. 58.

E-mail cím: info@vystal.hu

Telefonszám: +36-20/800-4061

Nyilvántartási szám: 50091997

Adószám: 67343076-1-28


2. Szállítási és fizetési feltételek

 

2.1. Szállítási, kezelési költség

 

A megrendelt termékek kiszállítása FOXPOST futárszolgálattal történik. Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a megrendelés során, hogy FOXPOST automatába vagy házhoz kéri a termékek kiszállítását.

Megrendelő a futárszolgálattól értesítést kap a termék kiszállításáról.

Szállítási költség FOXPOST csomag automatán keresztül: 799,- Ft

Szállítási költség házhoz szállítással: 1 299,- Ft

Szállítási költség: bruttó 15.000,- Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

 

2.2. Fizetési mód 

 

2.2.1. Bankkártyás fizetés az Simple rendszerén keresztül

1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.
5. A megrendelési folyamat a tranzakció visszaigazolását követően azonnal megindul!

Vásárlói tájékoztató:
http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

  

2.2.2. Előre utalással (átutalás bankszámlára)

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.
Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Borsi Viktória
Kedvezményezett számlaszáma: 11773377-80562748
Kedvezményezett bankja: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: Megrendelő neve, továbbá a megrendelés sorszáma vagy a megrendelés alapján kiállított számla sorszáma.
A megrendelés teljesítése a pénz beérkezését követően kezdődik meg!

 

2.2.3. Készpénzes befizetés bankszámlára

A termékek ellenértékét az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlánkra, készpénzes befizetés formájában is rendezheti.
A befizetéshez szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Borsi Viktória
Kedvezményezett számlaszáma: 11773377-80562748
Kedvezményezett bankja: OTP Bank Nyrt.
Közlemény: Megrendelő neve, továbbá a megrendelés sorszáma vagy a megrendelés alapján kiállított számla sorszáma.
A banki befizetésnél az Ön beazonosítására is szükség van.
A megrendelés teljesítése a pénz beérkezését követően kezdődik meg!

Amennyiben ezt a fizetési módot választotta, webáruházunk átutalásos számlát állít ki az Ön részére, ettől függetlenül Ön rendezheti számláját az OTP Bankfiókjaiban is, bankszámlánkra történő befizetés formájában.

 

2.3. Számlázás

 

 A vásárló minden esetben elektronikus számlát kap a vásárlásáról. Az elektronikus számlát a megrendelés során a megrendelő által megadott (saját) e-mail címre kiküldjük, a csomag összekészítését és számlázását követően. Amennyiben a megadott e-mail cím téves, vagy nem létező e-mail cím, a megrendelő nem kapja meg a számlát. Ennek felelőssége minden esetben megrendelőt terheli.

2.4. Kiszállítás

 

 A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon 8-17 óra között történik. A kiszállítás megkezdéséről e-mail üzenetben tájékoztatjuk.

A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

 

Szerződött futárszolgálati partnerünk:

FoxPost Zrt.
Telefon: 06-1-999-0-369
E-mail: info@foxpost.hu

 

3. Elállás, felmondás

 

Az e pontban foglaltak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1§(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogyasztókra, azaz a kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vásárlóinkra vonatkoznak.

 

A vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A felmondási határidőt

a.) a terméknek
b.) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c.) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d.) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kell számítani.

A vásárló fentieken túl a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a szerződés megkötésére a vásárló tett ajánlatot, a vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Amennyiben a vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt köteles a korábban megadott elérhetőségek valamelyikére írásban eljuttatni.

Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a vásárló a szerződés megkötése előtt tájékoztatta cégünket annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, így attól a vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni.

Írásban történő elállás esetén az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi cégünknek.

Postai úton történő megküldésnél a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő elállás esetén az e-mail elküldésének ideje irányadó a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő elállás esetén a levelet ajánlott küldeményként szükséges feladni, hogy a feladás időpontja igazolható legyen.

 

A vásárló kötelezettségei elállás esetén

Vásárló elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni cégünk székhelyére (9024 Győr, Ikva u. 58.) A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

 

Az elállás, felmondás joghatásai

A vásárló elállása esetén cégünk haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vásárló a cégünk által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz cégünk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten beleegyezését adja. Az e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést cégünk mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

4. Szavatosság

 

 Cégünk hibás teljesítése esetén a vásárlót választás illeti meg az 1. pontban meghatározottak szerinti kellékszavatossági vagy 2. pontban meghatározott termékszavatossági igény érvényesítése között. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a vásárlónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vásárlásról kibocsátott számlát vagy nyugtát a vásárló bemutatja. Szavatossági és jótállási igényét a vásárlónak a korábban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kell jeleznie cégünknek.

 

4.1. Kellékszavatosság

 

A vásárló a vásárlástól számított 2 éven belül kellékszavatossági igényt érvényesíthet cégünk hibás teljesítése esetén.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem használható rendeltetésszerűen.

A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a cégünkkel közölni, azzal, hogy a felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. A vásárlástól számított két éves elévülési határidőn túl azonban kellékszavatossági jogait a vásárló már nem érvényesítheti.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a vásárlást követő hat hónapon belül a vásárló által felismert hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
A vásárlástól számított hat hónapon belül tehát a vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl egyetlen feltétele, hogy a vásárló igazolja, hogy a terméket cégünktől vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ha az cégünk számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Cégünk törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt munkanapon belül elvégezze.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát cégünk költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget azonban neki kell megfizetnie, kivéve, ha az áttérésre cégünk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek cégünket terhelik.

Ha a termék meghibásodásában a vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha cégünk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha a vásárló a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

4.2. Termékszavatosság

 

 A vásárló a termék forgalomba hozatalától számított 2 éven belül termékszavatossági igényt érvényesíthet cégünk hibás teljesítése esetén. E határidő elteltével ezen jogosultságát elveszti.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor a hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát cégünkkel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A vásárló cégünktől kijavítást, kicserélést kérhet, tehát pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód.

Cégünk kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét azonban érvényesítheti.

 

5. Jogérvényesítési lehetőség

 

5.1. Panasz

 

Termékeinkkel vagy cégünk tevékenységével kapcsolatos panaszaival a vásárló szóban, vagy írásban fordulhat hozzánk.

 

5.1.1. Szóbeli panasz

 

Szóbeli panaszát a vásárló a következő elérhetőségeken adhatja elő:

Telefonon: +36-20/800-4061

A telefonon közölt szóbeli panaszt egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A szóbeli panaszt cégünk azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a vásárlónak.

5.1.2. Az írásbeli panasz

 

Írásban a vásárló panaszát az alábbi elérhetőségekre küldheti meg:

a.) Levélben: 9024 Győr, Ikva u. 58.
b.) Weboldalunkon
c.) Elektronikus levélben: info@vystal.hu címen

Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezését követően harminc napon belül írásban megválaszolja, és intézkedik annak közlése iránt.

 

6. Bejegyzés a vásárlók könyvébe

 

A vásárlók könyvébe tett, a cégünknek, illetve a cégünk érdekében vagy javára eljáró személynek az áru vevő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panasz írásbeli fogyasztói panasznak minősül, melyet a fentiek szerint harminc napon belül kell megválaszolnia és közölnie cégünknek.

A vásárlóknak lehetősége van továbbá cégünk működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat is bejegyezni a vásárlók könyvébe.

 

7. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a cégünk és a vásárló között felmerült fogyasztói jogvita a fentiek szerint nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:

 

7.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 

Amennyiben a vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a vásárló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

7.2. Békéltető testület

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a vásárlót megillető jogokkal és az őt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, ennek hiányában a cégünk székhelye szerint illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testületnél, vagy erre irányuló kérelme alapján az előzőek helyett a kérelmében megjelölt békéltető testületnél kezdeményezheti a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezését.

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím:  9021 Győr, Szent István út 10/a.
Tel: 96/520-217
Fax: 96/520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére egy alternatív vitarendezési fórum közreműködésével, az európai online vitarendezési platformon keresztül is sor kerülhet. A platform az alábbi linkre kattintva (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) érhető el, a vásárlónak a használni kívánt nyelv kiválasztását követően itt van lehetősége annak igénybevételére.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Tel: 1/488 2186
Fax: 1/488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 7.3. Bírósági eljárás

 

A vásárló a fentieken túl jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Teljes leírás